Stosowanie platform komunikacyjnych w podmiotach leczniczych

4.6/5

„Wszystka wiedza pochodzi z doświadczenia. Doświadczenie jest produktem rozumu” – Immanuel Kant

0 %
Dofinansowanie do 95%
0
Cena BEZ dofinansowania ​
0
Maksymalna liczba osób
0 H
Liczba godzin szkolenia

Szkolenie „Stosowanie platform komunikacyjnych on-line w podmiotach leczniczych” ma na celu przygotowanie jego uczestników do prawidłowej i efektywnej obsługi Klienta w formie zdalnej. Szkolenie ma również na celu zapoznanie z dostępnymi platformami komunikacji zdalnej, nabycie umiejętności doboru odpowiednich narzędzi i oceny jakości komunikacji zdalnej. 

 

Efekty uczenia się 

Uczestnik szkolenia: 

 

1. Identyfikuje i rozróżnia podstawowe platformy/narzędzia komunikacji zdalnej dostępne na rynku i adekwatne do potrzeb organizacji sektora ochrony zdrowia, której jest pracownikiem,

 

2. Właściwie dobiera narzędzia komunikacji zdalnej w sektorze ochrony zdrowia, posługuje się wybranymi narzędziami komunikacji zdalnej w celu właściwego wykonywania obowiązków służbowych, zgodnie z obowiązującymi standardami, także w zakresie ochrony danych osobowych, 

 

3. Ocenia jakość używanych narzędzi komunikacji zdalnej w kontekście potrzeb organizacji, 

 

4. Dostosowuje narzędzia komunikacji do potrzeb organizacji, której jest pracownikiem, 

 

5. Sprawnie komunikuje się przy pomocy wybranych narzędzi komunikacji zdalnej zarówno z pracownikami organizacji sektora ochrony zdrowia, jak i z jej otoczeniem (planuje, inicjuje i prowadzi proces komunikacji zdalnej ze współpracownikami, a także z przedstawicielami otoczenia organizacji), 

 

6. Identyfikuje i reaguje na zmiany w organizacji i jej otoczeniu, aby proces komunikacji nie został zachwiany.

 

Ramowy program usługi

 

1. Omówienie platform do zdalnej komunikacji możliwych do wykorzystywania w sektorze ochrony zdrowia 

2. Przedstawienie narzędzi do zdalnej komunikacji w ochronie zdrowia 

3. Omówienie zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych 

4. Komunikowanie się poprzez narzędzia do komunikacji zdalnej 

5. Narzędzia komunikacji w sektorze ochrony zdrowia – zajęcia praktyczne 

6. E-learning z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, filmów, ćwiczeń.

Miejsce, w którym odbywa się doradztwo

 

ul. Swobodna 38, 15-756 Białystok, woj. podlaskie

Artur Woroniecki

 

Posiada ponad 19 letnie doświadczenie jako nauczyciel przedmiotów informatycznych. 

Ukończył:

-Studium Pedagogiczne na Politechnice Białostockiej,

-Podyplomowe Studium Informatyki dla Nauczycieli oraz Podyplomowe Studium Informatyki w Zarządzaniu. 


Posiada uprawnienia pedagogiczne, uprawnienia egzaminatora OKE do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w zawodzie Technik Informatyk oraz instruktora Akademii Cisco. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy jako trener szkoleń z zakresu ICT, prowadzonych dla różnych grup zawodowych m.in. dyrektorów szkół, nauczycieli, pracowników służby zdrowia, urzędników państwowych i innych. Prowadzi kursy i szkolenia z zakresu podstawowej i średniozaawansowanej obsługi komputera, administrowania stronami www, administrowania sieciami. Od 8 lat jest Instruktorem Akademii Cisco na Politechnice Białostockiej.

Uczestnik szkoleń organizowanych przez Bogdaro sp z o o 

 może liczyć na refundację poniesionych kosztów, nawet do 95% ceny szkolenia – co to oznacza? Czy każdy uczestnik może liczyć na podobne wsparcie? Jak je uzyskać?

 

 

Odpowiedź na te pytania jest dość prosta – z refundacji kosztów szkolenia może skorzystać niemal każda osoba oraz przedsiębiorstwo z sektora Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw (w skrócie – MŚP). Fundusze przeznaczone na ten cel pochodzą ze środków Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, podległej Ministrowi Rozwoju – a jednym z głównych źródeł finansowania jest Europejski Fundusz Społeczny.

 

Przedsiębiorstwo pragnące skorzystać z refundacji musi należeć do sektora MMŚP. Kwestię tę reguluje ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo Przedsiębiorców:

 

Mikroprzedsiębiorcaprzedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników;

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro;

 

Mały przedsiębiorcaprzedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników;

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro – i który nie jest mikroprzedsiębiorcą;

 

Średni przedsiębiorca – przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników;

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro – i który nie jest mikroprzedsiębiorcą ani małym przedsiębiorcą;

 

OK, moje przedsiębiorstwo należy do sektora MŚP, chcę skierować pracowników na szkolenie z refundacją – jak wygląda ten proces?

 

Uzyskanie refundacji rozpoczyna się od wybrania interesującego Cię szkolenia z systemu Bazy Usług Rozwojowych oraz wysłania wniosku do Operatora Programu, właściwego dla danego województwa. Dla przykładu – jeśli Twoja firma zarejestrowana jest w województwie zachodniopomorskim, Operatorem może być Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Polska Fundacja Przedsiębiorczości lub Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A..

 

 

 

I… to w zasadzie wszystko!

 

Jeśli potrzebujesz pomocy zadzwoń? Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania, rozwiejemy wątpliwości i pomożemy Ci w poprawnym wypełnieniu wniosku!

 

 

+48 503 079 547

 

+48 603 101 595

 

biuro@bogdaro.pl