Wypracowanie całościowej koncepcji (strategii transformacji cyfrowej) zmiany w sektorze Usług Rozwojowych

5/5

Nie martwi mnie ktoś, kto oferuje ceny o 5% niższe. 

Niepokoi mnie ktoś, kto może zaoferować lepsze doznania dla klienta.” – Jeff Bezos

0 %
Dofinansowanie do 95%
0
Cena BEZ dofinansowania ​
0
Maksymalna liczba osób
0 H
Liczba godzin szkolenia

Cel edukacyjny 

Usługa ma na celu wsparcie uczestników w wypracowaniu koncepcji zmiany przedsiębiorstwa. Wypracowana poprzez usługę doradczą koncepcja (strategia transformacji cyfrowej) zmiany, wskaże przedsiębiorstwu kierunki rozwoju, korzyści płynące z wdrożenia transformacji cyfrowej, co wpłynie na konkurencyjność rynkową, ekonomiczną i finansową przedsiębiorstwa, a także nauczy uczestników analizy mocnych i słabych stron przedsięwzięcia oraz podejmowania korzystnych dla przedsiębiorstwa decyzji.

 

Efekty uczenia się 

W wyniku udzielonego doradztwa powstanie dokument: 

 

Strategia transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa, zawierający sekcje spójne z wymienionymi w usłudze efektami uczenia się.

 

Uczestnik szkolenia: 

1. Określa dojrzałość cyfrową swojego przedsiębiorstwa, w szczególności:

– wielkość swojego przedsiębiorstwa i poziom rozproszenia jego struktury,
– typ działalności swojego przedsiębiorstwa i procesy w nim realizowane, w szczególności analizuje sposób organizacji oraz cyfrowych i analogowych narzędzi wykorzystywanych do realizacji zarówno procesów głównych jak i wspierających, ocenia na ile te rozwiązania odpowiadają obecnym potrzebom przedsiębiorstwa i klientów,
– interakcje swojego przedsiębiorstwa z otoczeniem, w szczególności relacje przedsiębiorstwa z kontrahentami i z klientami, posiadane kanały komunikacji i obsługi oraz rozwiązania stosowane przez konkurencję, 
– posiadane przez pracowników kompetencje; sposoby w jakie pracownicy nabywają umiejętności korzystania z narzędzi używanych w przedsiębiorstwie oraz z narzędzi nowych, wdrażanych; posiadane przez pracowników nawyki w zakresie nabywania kompetencji i rozwiązywania problemów; sposoby pozyskiwania przez przedsiębiorstwo nowych kompetencji, 
– dostęp do danych i sposób ich przetwarzania w swoim przedsiębiorstwie, w szczególności poziom cyfryzacji w raportowaniu danych; kompetencje pracowników, by generować i czytać raporty; kompatybilność technologii zastosowanych w digitalizacji różnych procesów w przedsiębiorstwie, 
– sposób zarządzania bezpieczeństwem danych w swoim przedsiębiorstwie, w szczególności danych wrażliwych, 
– sposób zarządzania zmianami w swoim przedsiębiorstwie, w szczególności co sprzyja, a co jest barierą dla wdrożenia nowych rozwiązań w przedsiębiorstwie. 

 

2. Określa bieżący stopień wykorzystania rozwiązań cyfrowych w swoim przedsiębiorstwie, w szczególności rozumie i stosuje wnioski z przeprowadzonego w przedsiębiorstwie audytu wykorzystywanych rozwiązań i technologii cyfrowych w realnych, codziennych działaniach biznesowych, w tym wnioski dotyczące cyfrowego bezpieczeństwa organizacji i uwarunkowań pracy zdalnej. 

 

3. Przeprowadza analizę SWOT rozwoju cyfrowego swojego przedsiębiorstwa, w szczególności: 

– identyfikuje mocne i słabe strony rozwoju cyfrowego swojego przedsiębiorstwa w poszczególnych kluczowych aspektach jego działalności oraz szanse i zagrożenia w swoim otoczeniu, 
– formułuje kluczowe wnioski z analizy SWOT, pozwalające wskazać główne bariery rozwoju cyfrowego przedsiębiorstwa, 
– formułuje kluczowe wyzwania/problemy w przedsiębiorstwie wymagające zmiany oraz obszary o kluczowym znaczeniu strategicznym wymagające transformacji cyfrowej, 
– formułuje kluczowe czynniki sukcesu (KCS) – strategiczne elementy decydujące o przewadze konkurencyjnej i rozwoju cyfrowym swojego przedsiębiorstwa. 
 

4. Identyfikuje i kwalifikuje benchmarki transformacji cyfrowej w branży, w szczególności porównuje rozwiązania swojego przedsiębiorstwa z rozwiązaniami stosowanym przez inne przedsiębiorstwa w sektorze. 

 

5. Określa wizję transformacji cyfrowej swojego przedsiębiorstwa, w tym możliwe ścieżki wdrożenia strategii transformacji cyfrowej. 

 

6. Wskazuje wytyczony kierunek i sposoby realizacji rozwoju cyfrowego swojego przedsiębiorstwa. 

 

7. Wskazuje wybrane kluczowe procesy dedykowane do transformacji cyfrowej oraz formułuje na czym polega transformacja cyfrowa w tych procesach. 

 

8. Omawia plan praktycznych działań w krótkiej i średniej perspektywie zawierający określone mierzalne wskaźniki realizacji, w szczególności: 

– wymienia działania przedsiębiorstwa kierowane do wewnątrz i na zewnątrz organizacji, a także poziom cyfryzacji tych działań w odniesieniu do potrzeb przedsiębiorstwa, jego kontrahentów, klientów i pracowników; 
– wymienia sposób wdrożenia strategii transformacji cyfrowej w przedsiębiorstwie; 
– wymienia kolejność wdrażania rozwiązań oraz cyfryzacji działów przedsiębiorstwa.
 
 
 
 
 

 

1. Określenie dojrzałości cyfrowej swojego przedsiębiorstwa. 

 

2. Określenie bieżącego stopnia wykorzystania rozwiązań cyfrowych w swoim przedsiębiorstwie, w szczególności rozumienie i stosowanie wniosków z przeprowadzonego w przedsiębiorstwie audytu wykorzystywanych rozwiązań i technologii cyfrowych w realnych, codziennych działaniach biznesowych, w tym wnioski dotyczące cyfrowego bezpieczeństwa organizacji i uwarunkowań pracy zdalnej. 

 

3. Przeprowadzanie analizy SWOT rozwoju cyfrowego swojego przedsiębiorstwa. 

 

4. Identyfikacja i kwalifikacja benchmarki transformacji cyfrowej w branży. 

 

5. Określenie wizji transformacji cyfrowej swojego przedsiębiorstw. 

 

6. Wskazanie wytyczonych kierunków i sposobów realizacji rozwoju cyfrowego swojego przedsiębiorstwa. 

 

7. Wskazanie wybranych kluczowych procesów dedykowanych do transformacji cyfrowej oraz formułowanie na czym polega transformacja cyfrowa w tych procesach. 

 

8. Omówienie planu praktycznego działań w krótkiej i średniej perspektywie.

Szkolenie odbywać się będzie na platformie ZOOM

 

 Do odbycia szkolenia niezbędny będzie dostęp do internetu oraz urządzenie techniczne pozwalające na prowadzenie wideo rozmowy.

 

 MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE: 

– Procesor 2-rdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany 4-rdzeniowy) 

– 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB) 

– System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja) 

– Przeglądarka internetowa Google Chrome (zalecana), Mozilla Firefox lub Safari (zaktualizowane do najnowszej wersji) 

– Stałe łącze internetowe o prędkości 1,5 Mbps (zalecane 2,5 Mbps z obrazem w jakości HD) 

– Kamera, mikrofon i głośniki lub słuchawki (aplikacja ZOOM współpracuje z wszystkimi wbudowanymi w laptopy kamerami).

 

Dariusz Kloskowski 

 

Zarządzanie projektami, komunikacja, socjologia, analizy biznesowe, strategie przedsiębiorstw. 

Ekspert w firmie Instytut Analiz Diagnoz i Prognoz Gospodarczych. 

Odpowiedzialny za koordynację opracowywania i aktualizacji Strategii Spółki, w tym: 

-powiązanie kierunków strategicznych i celów operacyjnych Spółki ze strategiami obszarowymi/funkcjonalnymi 

– koordynacja, monitoring i raportowanie na potrzeby Zarządu Spółki realizacji Strategii Spółki, kierunków strategicznych, celów operacyjnych, programów, portfeli i poszczególnych projektów strategicznych 

– standaryzacja procesów i metod zarządzania, w tym opracowanie, koordynacja wdrożenia i aktualizacja metodyki zarządzania projektami strategicznymi, w tym zapewnienie niezbędnych do tego celu narzędzi 

– wsparcie Jednostek organizacyjnych w procesie operacjonalizacji Strategii zgodnie z przyjętymi w Spółce standardami metodycznymi. 

 

Opracował 7 całościowych koncepcji strategii transformacji cyfrowej w ostatnich 2 latach.

 

 

Uczestnik szkoleń organizowanych przez Bogdaro sp z o o 

 może liczyć na refundację poniesionych kosztów, nawet do 95% ceny szkolenia – co to oznacza? Czy każdy uczestnik może liczyć na podobne wsparcie? Jak je uzyskać?

 

 

Odpowiedź na te pytania jest dość prosta – z refundacji kosztów szkolenia może skorzystać niemal każda osoba oraz przedsiębiorstwo z sektora Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw (w skrócie – MŚP). Fundusze przeznaczone na ten cel pochodzą ze środków Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, podległej Ministrowi Rozwoju – a jednym z głównych źródeł finansowania jest Europejski Fundusz Społeczny.

 

Przedsiębiorstwo pragnące skorzystać z refundacji musi należeć do sektora MMŚP. Kwestię tę reguluje ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo Przedsiębiorców:

 

Mikroprzedsiębiorcaprzedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników;

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro;

 

Mały przedsiębiorcaprzedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników;

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro – i który nie jest mikroprzedsiębiorcą;

 

Średni przedsiębiorca – przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników;

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro – i który nie jest mikroprzedsiębiorcą ani małym przedsiębiorcą;

 

OK, moje przedsiębiorstwo należy do sektora MŚP, chcę skierować pracowników na szkolenie z refundacją – jak wygląda ten proces?

 

Uzyskanie refundacji rozpoczyna się od wybrania interesującego Cię szkolenia z systemu Bazy Usług Rozwojowych oraz wysłania wniosku do Operatora Programu, właściwego dla danego województwa. Dla przykładu – jeśli Twoja firma zarejestrowana jest w województwie zachodniopomorskim, Operatorem może być Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Polska Fundacja Przedsiębiorczości lub Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A..

 

 

I… to w zasadzie wszystko!

 

Jeśli potrzebujesz pomocy zadzwoń? Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania, rozwiejemy wątpliwości i pomożemy Ci w poprawnym wypełnieniu wniosku!

 

 

+48 503 079 547

 

+48 603 101 595

 

biuro@bogdaro.pl